Bekommernissen

Men offert de landbouw steeds op voor andere doeleinden waarbij landbouwers getroffen worden en het wordt tijd dat daar een einde aan komt. De land-en tuinbouw heeft op de eerste plaats recht op open ruimte. Waar zijn onze beloofde 750.000 ha landbouwgrond? Sinds 1950 is het areaal landbouwgrond al gehalveerd.

 

In Vlaanderen is precies becijferd welke oppervlakte van  beschermde habitattypes van Europa nodig zijn, om mogelijk te maken dat ze de gunstige staat van instandhouding bereiken.Voor de 38 habitat richtlijngebieden zijn er zo 36 Speciale instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Deze zijn op 15 oktober 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Via deze link kun je het habitatgebied naar keuze aanklikken.  Hierin zijn de precieze oppervlakten en doelen,opgelegd door Europa, opgenomen per gebied. Voor de habitatrichtlijngebieden bedraagt de oppervlakte 105.020 hectare en voor de vogelrichtlijngebieden is dit 98.240 hectare. Aangezien de twee soms overlappen, bedraagt de totale oppervlakte van het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen 166.320 hectare oftewel meer dan 12 procent van het Vlaamse grondgebied. (bron: VILT 10-12-2014) Wij verwachten dan ook dat zij zich aan deze oppervlaktes houden. Indien bepaalde doelen niet bereikt zijn bij een evaluatie, is onze vrees dat ze gronden gaan bijnemen. Vlaanderen is dichtbevolkt en de open ruimte is schaars. De koek moet dan ook eerlijk verdeeld worden. Dit is in Vlaanderen nog veel crucialer dan in andere Europese landen waar er meer ruimte is. Binnen de Natura 2000-gebieden is er 67.600 hectare gronden in landbouwgebruik aangegeven in de verzamelaanvragen van 2013. Landbouwgrond wordt in Vlaanderen steeds schaarser en daardoor duurder. Het kan niet zijn dat men blijvend verplichtingen kan opleggen aan de landbouw indien hun doelen in de beschermingszones niet bereikt worden. Zo blijft de onzekerheid voor de betrokken landbouwers en dit is ondraaglijk. Wat als in tussentijd een jonge landbouwer heeft overgenomen met de nodige schuldenlast? Wanneer men op deze manier blijft doorgaan zal de landbouwsector in Vlaanderen verdwijnen. Een sector die bekend staat voor zijn kwaliteit en veiligheid. FAVV roemt Belgische kwaliteit op Voedselveiligheidsdag_VILT.Dit zal ook de Vlaamse agrobusinesscomplex sterk raken waarvan de landbouw de basis vormt (Vlaams agrobusinesscomplex is goed voor 147.400 jobs_VILT).  Zo heb je de toeleveranciers en tussenhandel, machinehandelaars, loonwerkers, bouwfirma’s, voedingsindustrie,… Zij zijn allemaal afhankelijk van de plaatselijke landbouw. Voedingssector koopt twee derde van grondstoffen lokaal – VILT. Wij hebben allemaal recht op zekerheid. De kruik gaat zolang te water tot hij barst en nu beginnen er haarscheurtjes in te komen

 

We mogen niet vergeten dat de landbouw de basis vormt van vele andere sectoren.

 fotocolage industrie 2

Export agrovoedingsindustrie nam met 86% toe sinds 2000_VILT
Belgische agrovoedingsindustrie is wereldtop_Landbouwleven

 

Indien de Speciale Beschermingszones  definitief afgebakend worden en de zoekzones niet meer nodig zijn, zouden deze nooit meer mogen terugkomen. In andere sectoren is het ook zo. Neem het voorbeeld van het Mestactieplan (MAP) in de landbouw. We zijn nu al aan MAP 5. Indien er telkens wanneer de beoogde doelen qua bemestingsnormen niet bereikt worden, men landbouw gronden bij zou krijgen om hun mest op kwijt te geraken, is het wel heel gemakkelijk. Maar zo gaat het niet. De normen worden strenger en de landbouwers moeten maar inventief zijn. Ook op vlak van vergoedingen hebben we niet zo een goede ervaring uit het verleden. Bij MAP 1 werd er op ongeveer 30.000 ha grond die in landbouwgebruik was,maar wel in natuurgebied lag, een bemestingsverbod opgelegd. Deze gebieden werden groen ingekleurd begin jaren 70 bij de afbakening van de gewestplannen. De boeren werden gesust dat grond in natuur nooit industrie of woonzone zou worden en daardoor nooit verloren zou gaan voor landbouwdoeleinden. Toen bleek dat dit niet zo was werden er vergoedingen beloofd maar hier was geen geld voorhanden. Men heeft dit opgelost door de zittende en de volgende generatie te ontheffen van dit bemestingsverbod. Op deze manier verkrijgt men met geduld hun doelen gratis. Wij vrezen dat ze hier de zelfde techniek gaan toepassen. Laat de zittende landbouwer zijn vergunning uitdoen en de grond komt vanzelf vrij omdat ze voor de landbouw toch waardeloos is geworden.

 

Overzicht stikstofdeposities in Vlaanderen

In onderstaand taartdiagram zie je de verdeling van de emissie uitstoot per sector. Er werd geen rekening gehouden met de stikstofdeposities uit het buitenland. Meer dan de helft  is afkomstig uit het buitenland en dan vooral van de industrie- en transportsector. Dit is natuurlijk wederkerig en zo gaan er ook emissies van de Vlaamse industrie en wegverkeer naar het buitenland.

 

taartdiagram

Bron Kurt Sannen

 

De landbouw in Vlaanderen wordt zwaar aangepakt omdat de emissie uitstoot uit de stallen in de directe omgeving neervalt. De stikstofneerslag die afkomstig is van de andere sectoren is meer verspreid en moeilijker te becijferen.

Daarbij zijn van de landbouw alle gegevens beschikbaar. Men weet precies via DGZ (Dieren-gezondheidszorg) waar en hoeveel dieren er zijn. De gronden worden jaarlijks met het teeltplan aangegeven via de MTR-aangifte. Onze bemesting is gekend via de jaarlijkse mestaangifte. Met al deze gegevens is de landbouw veel gemakkelijker te beoordelen dan bijvoorbeeld het verkeer.

Dit alles mag een correcte verdeling van de inspanningen niet in de weg staan. Indien zelfs de hele landbouw zou verdwijnen in Vlaanderen dan nog zou er teveel stikstofdepositie zijn. Het kan toch niet zijn dat er een landbouwer moet verdwijnen omdat zijn bedrijf tegen een habitatgebied ligt terwijl er een autosnelweg die er naast ligt mag blijven omdat die uitstoot moeilijker te meten valt. Meer luchtvervuiling in industrie-dan in landbouwzone_VILT

De landbouwsector heeft de laatste decennia het meeste vooruitgang geboekt op het reduceren van fijn stof, ammoniak en andere broeikasgassen. Op onderstaande kaarten zie je duidelijk dat de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2) het hoogst is in verstedelijkte gebieden.

                                        Metingen van fijn stof in Vlaanderen, 2013

Emissiekaarten Vlaanderen Fijn stof

 

 

                                                        Bron: VMM

                                         Jaargemiddelde stikstofdioxide (NO2)- concentraties in Vlaanderen, 2013

 

Emissiekaarten Vlaanderen Stikstofdioxide

 

                                                        Bron: VMM- IRCEL Intergewestelijke cel lucht

Wanneer je bovenstaande kaarten vergelijkt met de verdeling van de IHD-bedrijven op gemeenteniveau in Vlaanderen, overlappen de zwaarst getroffen regio’s niet met de gebieden met de hoogste concentraties van fijn stof en NO2.

                                         Totaal aantal rode of oranje brieven op actuele habitat of zoekzone

IHD-bedrijven in Vlaanderen

 

                                                         Bron: Vlaamse overheid, VVSG

Door de landbouw hier weg te halen verandert er niets aan de situatie. Men zou gaan geloven dat de emissie uitstoot als argument wordt misbruikt om de landbouw in deze gebieden te laten verdwijnen en zo de gronden in te nemen. Wetende dat het vergoedingenbeleid niet is opgenomen in het decreet voelt dit aan als legale diefstal voor de betrokken landbouwers.

Men heeft de natuur tot tegen de landbouw gebracht en nu moet de landbouw die er aanwezig was daarvoor wijken.
melkvee-heeft-geen-negatief-effect-op-natuur-_-v-focus

Uit onderzoek in Nederland van het Mesdagfonds en het ministerie van Economische Zaken samen met Zuivel NL blijkt de ammoniakuitstoot lager te liggen dan via rekenmodellen werd aangenomen. In deze extreem belangrijke materie is het van uiterste belang dat er gewerkt wordt met de juiste cijfers. De toekomst van vele landbouwbedrijven is hiervan afhankelijk. Het is wraakroepend dat er nu meetfouten worden vastgesteld in het rekenapparatuur en dat men dit dan wijt aan verouderde apparatuur. Ammoniakuitstoot blijkt lager_Boerderij vandaag
Metingen wijken mogelijk af door verouderde apparatuur_Boerderij vandaag

Wij voelen ons als sector zwaar benadeeld. Men heeft boven onze hoofden alles beslist zonder inspraak van de betrokken landbouwers. Wij dachten beschermd te worden door de gewestplannen, maar die bescherming valt in de SBZ weg. Nu we met de rug tegen de muur staan is het toch wel het minste dat wij schadeloos gesteld worden.Wij eisen een eerlijke verdeling van de budgetten. Wij landbouwers hebben hier niet om gevraagd. Wij willen gewoon landbouwer blijven. Wij hebben niet gevraagd om ons bedrijf om te vormen, stop te zetten of te verplaatsen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft alle rode bedrijven bezocht en een inventaris opgemaakt. Hierin is pijnlijk duidelijk geworden welke impact de PAS-brief heeft op deze bedrijven. De gemiddelde leeftijd van de getroffen bedrijfsleiders is 49 jaar. Het zijn dus bedrijven in volle expansie met nog recente investeringen of plannen hiervoor. Als ondernemers is de onzekerheid waar ze nu mee geconfronteerd worden nefast voor de bedrijfsvoering. IHD treft vooral bedrijven in volle ontwikkeling_VILT 

 

We hebben een tekst ontvangen die perfect verwoordt wat ons ook verontrust. Klik hier als u de tekst wilt lezen

  1. Dominique Hermans

    Onze landbouw is noodzakelijk voor ons voedsel waar komt het anders vandaan?

    Like

  2. johan.monkerhey@skynet.be

    De hoge heren die de mond vol hebben over goed beleid,tewerkstelling,veilig en goedkoop voedsel,goed onderhouden openbare ruimte zullen nogal opkijken als de goedkoop werkende boer er niet meer is om dit alles in hun plaats te verwezelijken

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: