Toelichting

Openbaar onderzoek

Dankzij onze procedure bij het Grondwettelijk Hof liep er van 7 maart tot en met 7 mei 2017 een openbaar onderzoek over het Natura-2000 programma. De Vlaamse regering heeft het Vlaams Natura-2000 programma, voor de periode 2016-2020, voorlopig vastgesteld. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseerde een openbaar onderzoek over dit programma. Het volledige dossier  kan u vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.

 

30 november 2016 : Beslissing Vlaamse regering 

De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen over de instandhoudingsdoelstellingen en de PAS. In deze beslissing werd voor alle sectoren een doelstelling volgens de BAU  vooropgesteld die bereikt moet worden tegen 2031. De landbouwsector wordt echter opnieuw zwaarder aangepakt en hiervan wordt verwacht dat de totale emissie uitstoot met 9% extra daalt.

Het significantiekader dat werd opgesteld in april 2014 en dat als overgangsfase moest dienen tot de zomer van 2015, maar ondertussen al 2.5 jaar geldt, is ook aangepast.

Voor de rode bedrijven, met een uitstoot >50% veranderd er niets. Voor de andere categorieën  zijn er wel wijzigingen doorgevoerd.  De drempel voor de groene bedrijven is gestegen van 3 tot 5 %. De oranje categorie geldt voor de bedrijven met een uitstoot tussen de 5 en de 50%. Belangrijker is dat de reductie van 30% bij hervergunning niet meer van toepassing is. Indien je dus je vergunde emissie-uitstoot niet overschrijdt is uw bedrijf hervergunbaar zelfs zonder passende beoordeling. Dit houdt dus een stand-stil in voor de oranje bedrijven. Indien zij toch wensen te groeien mogen ze hun vergunde emissie-uitstoot niet overschrijden of moeten ze bewijzen dat er geen negatieve invloed komt op de SBZ.

Nieuw significantiekader vanaf 1 juli 2017

nieuw-significantiekader-vanaf-1-juli-2017

Bron: infoavond Boerenbond

Er is nu ook een flankerend beleid uitgewerkt voor de oranje categorie. Dit beleid heeft dezelfde basis als dat voor de rode categorie, met dezelfde mogelijke maatregelen. De toegang tot het flankerend beleid verschilt wel. Als oranje bedrijf moet je een weigering hebben van een vergunningsaanvraag om in het flankerend beleid te mogen stappen.

Er werd ook beslist om de zoekzonefactoren te verlagen tegen de zomer van 2017.  Hierdoor kan er een tweede inkrimping gebeuren van de zoekzones. Het is te hopen dat men bij deze inkrimping zoveel mogelijk rekening houdt met de bestaande bedrijven gelegen in de beurt van zoekzones waardoor hun impactscore kan dalen.

Tegen de zomer van 2018 wil men alle SBZ definitief hebben afgebakend. Het is dan van het grootste belang dat wij het openbaar onderzoek dat hiermee gepaard gaat niet laten voorbij gaan. We zullen alert moeten zijn want het openbaar onderzoek wordt enkel bekend gemaakt in 2 kranten en op de gemeente, en loopt voor een duurtijd van slechts 60 dagen. Iedereen zal voor zijn eigen bedrijf of gronden moeten opletten of er een bezwaar moet ingediend worden. Het is een kans op verdediging van onze gronden die we via onze procedure hebben kunnen afdwingen en die we hiervoor nooit gekregen hebben.

Landbouw draait alleen op voor stikstofdepositie_VILT
ABS onthaalt ammoniakbeleid met gemengde gevoelens_VILT

 

28 april 2016 : Uitspraak procedure Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft een arrest uitgesproken betreffende de procedure die wij met een 50 tal boeren hebben ingediend.

Eind 2014 hebben we een advocaat onder de arm genomen en een procedure opgestart bij het Grondwettelijk Hof tegen het decreet Natuurbehoud zoals gewijzigd bij decreet van 9 mei 2014. Deze procedure werd gevoerd in naam van een 50-tal betrokken boeren, lid van Ruimte voor Boeren, wiens belangen ernstig werden geschonden door het wijzigingsdecreet van 9 mei 2014. Dit decreet voorzag een wettelijk kader voor invoering van diverse plannen (Natura 2000 plannen, programmatische aanpakken zoals vb. PAS en managementplannen) die zouden ingrijpen op de bedrijfsvoering van elk van de getroffen bedrijven.

Met deze procedure werd een vernietiging gevraagd van 10 nieuwe artikels in het decreet Natuurbehoud die de belangen van onze bedrijven bedreigden.

Op 28 april 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een vernietigingsarrest uitgesproken in deze procedure en heeft het Grondwettelijk Hof 9 van de 10 aangevochten artikels vernietigd op basis van de schending van het Verdrag van Aarhus. Dit verdrag regelt het recht op inspraak van het publiek in milieubesluitvorming. Het Hof acht dit verdrag geschonden omdat het grote publiek en dus ook wij, als betrokken partij, geen inspraak kregen in de totstandkoming van diverse plannen die de toekomst van onze bedrijven ernstig kunnen hypothekeren.

Het Grondwettelijk Hof wijst in dit arrest tevens op het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten en de mogelijkheid voor de rechter om dit principe toe te passen, ongeacht de afwezigheid van een vergoedingsregeling in het decreet.

Met dit vernietigingsarrest is de decretale basis voor diverse plannen (Natura 2000 plan, programmatische aanpakken, managementplannen, …) vernietigd. Ruimte voor Boeren koestert de hoop dat er bij een heroverweging van de vernietigde bepalingen meer aandacht zal worden geschonken aan op inspraak gerichte besluitvorming met gelijke spreiding van lasten over alle maatschappelijke actoren.

Grondwettelijk Hof vernietigt deel van Natuurdecreet_VILT
Grondwettelijk Hof vernietigt Vlaamse regels rond natuurgebieden_HBVL
Grondwettelijk Hof geeft boeren gelijk_HBVL
Boeren halen gelijk bij Grondwettelijk Hof_HLN
Ruimte voor Boeren vraagt inspraak en spreiding lasten_VILT
Wat betekent de gedeeltelijke vernietiging van het PAS-Natuurdecreet_Landbouwleven

 

6 september 2015

Onze Vlaamse minister van landbouw Joke Schauvliege heeft gemeld dat de zoekzones verfijnd zijn. Bij het overhandigen van onze petitie op 5 juni 2015 beloofde ze ons dat in de zomer hard gewerkt ging worden om de zoekzones te verkleinen om  zoveel mogelijk bedrijven te kunnen redden. Er is nu beslist om 39.032 hectare grond in eigendom van de Vlaamse en lokale overheden en de terreinbeherende verenigingen te gebruiken voor de realisatie van de 104.298 hectare Speciale Bescherming Zones. Hierdoor kan er een eerste inkrimping van de veel te ruime zoekzones gebeuren die zovele landbouwbedrijven bedreigen in hun voortbestaan. Het aantal rode bedrijven zou dalen van 135 naar 70. Het aantal oranje bedrijven zou dalen van 1.429 naar 972.

Wij zijn tevreden met deze stap in de goede richting maar beseffen dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer alle betrokken bedrijven terug zekerheid hebben, of tenminste kunnen rekenen op een volledige schadeloosheid voor de gevolgen op hun bedrijf die dit beleid veroorzaken. Daarbij worden naar onze mening de cijfers nog te rooskleurig voorgesteld. Alle berekeningen zijn gebeurd op het aantal vee aanwezig op de bedrijven in het jaar 2013.

Vanaf 18 september kan je je impactscore laten berekenen met de verkleinde zoekzones.Via deze link kan je zelf je impactscore laten herberekenen. Het is belangrijk dat iedereen dit doet voor zijn bedrijf. De resultaten kunnen sterk wijzigen t.o.v. de berekening van 2014, en dit in positieve zin maar ook voor sommige in negatieve zin. Ook kan je hier de actuele cijfers ingeven of je volledige vergunning.

Aantal rode bedrijven halveert na verfijning zoekzones_VILT
Aantal bedreigde landbouwbedrijven gehalveerd_Het Nieuwsblad

 

Augustus 2015

Ondertussen zijn we al augustus 2015 en leven we nog steeds in onzekerheid. Er werd ons beloofd dat deze zomer de zoekzones zouden verkleinen tot het minimum om zoveel mogelijk rode en oranje bedrijven te redden. Maar van juli is dit verschoven naar eind augustus en nu blijkt weeral dat deze termijn niet  gehaald zal worden. Ook onze collega’s van de Verenigde boeren van de Vlaamse Ardennen ergeren zich aan deze uitstelpolitiek. Zij hebben actie gevoerd aan de Eneco Tour om de aandacht op te eisen voor de getroffen landbouwsector die nu al zolang in onzekerheid leeft.

Boeren ventileren onzekerheid tijdens Eneco Tour_VILT

 

Januari 2015

De management gesprekken komen op gang waar men definitief gaat beslissen waar de natuurdoelen moeten gerealiseerd worden.

Het resultaat van de management gesprekken zijn bindend en worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Naargelang deze management gesprekken voltooien kunnen de zoekzones verkleinen omdat men deze ruim genomen heeft. Hierdoor kan de invloed van bedrijven wijzigen en kunnen ze in een andere categorie vallen. Omdat de overdruk van habitat blijft bestaan, vrezen wij dat de zoekzones terugkomen zodra ze na 5 of 6 jaar hun doelen niet voldoende bereikt hebben. Op 2 december 2014 zijn wij naar de hoorzitting geweest in het Vlaams Parlement over IHD en PAS. Hierin werd vermeld dat de goedgekeurde Europese natuurdoelen voor de natuurbeweging een minimum zijn. Deze legislatuur zullen ze niet in vraag gesteld worden. Maar wat daarna? Wij hebben zekerheid nodig voor langer dan één legislatuur.

Er is een flankerend beleid opgenomen binnen het regeerakkoord 2014/2019, maar dit geeft volgens ons te weinig zekerheid.

Wat als er een nieuwe regering komt?

Het vergoedingenbeleid moet naar onze mening volledig uitgewerkt en opgenomen worden in het decreet. Dan heeft men meer zekerheid zonder afhankelijk te zijn van de regeringsvorming nu en in de toekomst.

In het voorjaar van 2014 heeft men bij het goedkeuren van het decreet het engagement aangegaan om het herstructureringsprogramma uit te werken en definitief goed te keuren voor het einde van het jaar.

Naar onze mening had dit allemaal moeten gebeurd zijn vóór men het decreet goedkeurden.

Op 30 januari 2015 heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord gevonden over het flankerend beleid voor de bedrijven uit de rode categorie. Men heeft de inrichtingsnota die voorgesteld werd door Joke Schauvliege goedgekeurd. Die inrichtingsnota omvat een herstructureringsprogramma waarin 5 verschillende maatregelen zijn opgenomen. De rode bedrijven kunnen kiezen tussen

   1) Bedrijfsverplaatsing of het starten van een nieuw bedrijf op een geschikte locatie

   2) Omschakeling naar een andere bedrijfsactiviteit of drastische investeringen binnen dezelfde bedrijfsactiviteit.

   3) Bedrijfsbeëindiging of stopzetting van de bedrijfsactiviteit.

   4) Uitgestelde bedrijfsbeëindiging of de stopzetting van de bedrijfsactiviteit na verloop van tijd.

   5) Koopplicht of de verplichte aankoop van het bedrijf door de overheid.

Hier kan u het herstructureringsprogramma voor de rode bedrijven nalezen. Herstructereringsprogramma rode bedrijven en inrichtingsnota.

Flankerend beleid IHD-dossier goedgekeurd_VILT

Voor september 2015 moet het herstructureringsprogramma voor de bedrijven uit de oranje categorie uitgewerkt worden.

 Na de rode zijn code oranje veebedrijven aan de beurt_VILT

 

2014

22 jaar na de afbakening van de speciale beschermingszones wilt men in deze gebieden hun natuurdoelen bereiken en heeft men er zoekzones in afgebakend.  Deze zoekzones kan je vinden op www.voortoets.be. Onze landbouwgronden zijn algemeen goed geworden waar management groepen gaan beslissen wat er moet gebeuren. Deze natuurdoelen beïnvloeden ook de toekomst van onze landbouwbedrijven. Omdat men de habitatgebieden zeer kort of zelfs over sommige bedrijven ingekleurd heeft vormt de ammoniakuitstoot van deze bedrijven een bedreiging. Men heeft de invloed van de stikstofneerslag afkomstig van onze exploitaties op de Europese natuurdoelen berekend. Deze zijn naar ons opgestuurd in de zogenaamde PAS-brief (programmatische aanpak stikstof).De bedrijven die een invloed hebben van >50% vallen in de rode categorie en krijgen geen hervergunning meer. Bedrijven die een invloed hebben tussen 3% en 50%, de oranje categorie moeten hun ammoniakuitstoot met 30% terugdringen indien ze hun bedrijf willen uitbreiden. De groene categorie is voor de bedrijven onder de 3% invloed. Je kan een lijst met erkende ammoniakreducerende maatregelen terugvinden op de Paslijst .  Deze lijst kan nog aangevuld worden zodra er nog nieuwe technieken of maatregelen erkend worden. Ammoniakemissie reducerende maatregelen zijn openbaar_VILT

Voor meer info over de zoekzones,klik hier

                                                                 Beoordelingskader overgangsfase

CCF05112014_00000

Bron: infoavond Boerenbond

 

1992

Men heeft in opdracht van Europa in het kader van Natura 2000 de speciale beschermingszones (SBZ) afgebakend. Hierin heeft men deelgebieden, de zogenaamde Habitats aangeduid, ongeacht de inkleuring op het gewestplan. In 2002 zijn deze herbevestigd en zagen we deze gebieden verschijnen op onze perceelsinformatie van de verzamelaanvraag, maar verder waren er geen gevolgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: